جستجو برای

فهرست گویندگان یک بازیگر 

 

جهت دسترسی به نتیجه مناسب و مورد نظر ، موارد ذیل را در درج نام بازيگر برای جستجو رعايت فرمائید

 - نام بازيگر را بشکل فارسی درج کنید

- نام بازيگر را بشکل کامل بنویسید ( نام و نام خانوادگی)
- بین نام و نام خانوادگی ، فاصله بگذارید
- اسامی گوینده باید بشکلی که عرف است درج گردد (مثلا بجای "ایرن پاپاس" ، نوشته شود "ایرنه پاپاس" )
- در نامها اگر تغییراتی در شکل آن در طول زمان بوده ، آخرین شکل آنرا ثبت فرمائید (مانند نام بازیگر فرانسوی "راجر هنین" که بعدها با اصلاحات دکتر کاووسی بشکل "روژه هنن" به ثبت رسید)
- از حروف عربی در درج نام فارسی شده یک بازیگر استفاده نکنید (بطور مثال ننویسید : "ونتوورث میلر" . بنویسید "ونتوورس میلر". درست است که th در فارسی با مختصات ث تلفظ میشود و ث هم جزئی از زبان فارسی است اما از آنجا که تفاوتی بین ث و س در شکل تلفظ در فارسی وجود ندارد و تفاوت تلفظها صرفا در زبان عربی معنا می یابد پس بهتر است در مثال مربوطه یا بطور کل در سایر موارد بپاسداشت زبان فارسی آنرا از حروف عربی پالایش نمائیم )
- درصورتیکه نام بازیگر دارای حرف یا حروف اختصاری است آنرا مطابق با استاندارد فارسی درج نمائید (مثلا ننویسید: ادوارد جی رابینسون . بنویسید : ادوارد ج رابینسون)

ثبت نام کاربران
انصراف