مقوله دوبله و برگرداندن زبان فیلم از همان آغاز در مطبوعات ایران انعکاس مس یافت. از تبلیغ کلاسهای آموزش دوبله عطاالله زاهد در هفته نامه صبا در بیست و ششم اسفند 1326 بگیرید تا نقدهای تند دکتر کاووسی بر دوبله و مفاهیم بنیادی آن در مجله ستاره سینما در سال 1333.